Nedgravning af kældre og understopning af fundamenter

Hvorfor nedgravning af kældre? Manglende-understøtning-af-fundament-441x702

 

Det er gået op for flere mennesker, at der er potentielle kvm. i kældre, som ikke bliver udnyttet fornuftigt. Derfor er der på det seneste flere der er begyndt nedgravning af kældre, således at der opnås fornuftig frihøjde mellem loft og gulv.

Det kan selvfølgelig godt lade sig gøre, men det skal gøres med omhu. Der er set flere eksempler, hvor entreprenører har været lidt for ivrige med at komme i gang med projekterne, hvilket har resulteret i alvorlige konsekvenser. Blandet andet er det set, at huse er styrtet sammen på grund af manglende afstivning af konstruktionerne.

 

 

 

Skal fundamenter understoppes?

nedgravning af kælder, fundamenter, dræn

Det er vigtigt, at der foretages en række undersøgelser inden arbejdet påbegyndes. Jordtype og -art bestemmes, dybden til underkanten af de eksisterende fundamenter samt vandspejlniveauet fastlægges.

Hvis det viser sig, hvilket det ofte gør, at underkanten af de eksisterende fundamenter ligger for højt op i forhold til den ønskede udgravningsdybde, skal fundamenterne understoppes.

Det er vigtigt at have kontakt til et rådgivende ingeniørfirma for at udarbejde et projekt for, hvordan fundamenterne skal understoppes. Ingeniørfirmaet skal anvise og beskrive en arbejdsgang for, hvordan understopningen af fundamenterne kan udføres, i hvilket materiale skal den udføres i, hvordan konstruktionen skal understøttes og i hvilket kote fundamenterne føres til m.m. Når fundamenterne er understoppet og betonen er hærdet kan nedgravningen af kælderen udføres med omhu.

Etablering af omfangsdræn i forbindelse med nedgravning af kældre

I forbindelse med nedgravning af kældre er det en rigtig god ide at etablere et omfangsdræn for at holde kældervægge tørre. Det er vigtigt at pointere, at det tager ½- 2 år før kældervæggene er tørre, hvis vel og mærke der ikke er andre årsager til opfugtning af kældervægge, som f.eks. kan være opstigende grundfugt.nedgravning-af-kældre

I forbindelse med etablering af omfangsdrænet skal normen DS 436 ”Norm for dræning af bygværker” overholdes. Det vil blandet andet sige, at det er nødvendigt at indhente de nødvendige godkendelser fra myndighederne i den pågældende kommune. De nye regler foreskriver, at vandet skal holdes på egen grund. Det medfører, at omfangsdrænet ikke må tilsluttes det offentlige kloaksystem, men skal f.eks. kobles på faskine.

Arbejdsgangen med omfangsdrænet kan i hovedtræk beskrives med følgende:

 

 • Kælderens ydervæg graves fri fra terrænet til en dybde på 30 cm under den konstruktion, der ønskes drænet. Dog aldrig dybere end 20 cm over fundamentets underkant.
 • Ydervæggen renses af og evt. huller og utætheder repareres med “vandtæt” specialmørtel.
 • Tykke profilerede plastplader eller drænplader sættes udvendigt på kælderydervæggen.
 • Trykfast isolering sættes op.
 • Der afsluttes med en fiberdug på den side af isoleringen, der vender ud mod terrænet.
 • På toppen af isoleringen afsluttes der med et afdækningsprofil (helst i zink).
 • Drænrør lægges ud i bunden af udgravningen.
 • Drænrør “pakkes” med filterdug.
 • Udgravningen fyldes med drænende fyld (f.eks. sand eller grus).
 • Øverste lag fyldes med muldjord.
 • Terrænet langs med facaden reetableres med fald væk fra facaden.

Det er også vigtigt her, at have et rådgivende ingeniørfirma med for at beskrive det mere nøjagtige forløb og ikke mindst konstruktionsopbygning af den pågældende konstruktion, der ønskes drænet.

ART-TEK har erfaring til at hjælpe jer med jeres projekt

ART-TEK Ingeniør Rådgivning kan hjælpe jer videre med jeres projekt. Vi kan stå for udarbejdelse af projektmateriale i forbindelse med nedgarvning af kældre og understopning af fundamenter. Vi har viden og erfaring med små kældre i enfamilieshuse og nedgravning af større kældre i etageejendomme.