Renovering af badeværelser

Håndbog for renovering af badeværelser.

Ved renovering af badeværelser anbefales det at følgende overholdes:

Der udarbejdes et projekt for renoveringen, hvor en kopi fremsendes til bestyrelse.

 • Der søges om byggetilladelse hos kommunen med tegninger og beskrivelser i 3 eksemplarer bilagt fuldmagt fra bestyrelsen.
 • Arbejdet må ikke opstartes før byggetilladelsen foreligger.
 • Fliserne og evt. terrazzo ophugges. Jernbjælkerne synliggøres.
 • Art-tek kontaktes for besigtigelse af badeværelset og undersøgelse af jernbjælkerne.
 • Jernbjælkerne renses og rustbeskyttes, hvis bæreevnen er tilstrækkelig.
 • Såfremt jernenes bæreevne ikke er tilstrækkelig, skal projekt for udskiftning af jern udarbejdes og gennemføres inden arbejdet med badeværelset forsættes.
 • VVS arbejde skal udføres af en autoriseret blinkslager.
 • Gulvafløbet udskiftes til nyt flangegulvafløb.

Vådrumsmemebran til gulvafløb

 • Evt. gulvvarme (el) monteres inden fliser. Arbejdet udføres af autoriseret elektriker.
 • Der udføres vådrumsmembran på hele gulvet og væggene i brusenichen samt 10 cm af alle vægge i henhold til lovgivningen.

 

Vådrumsmembran - rådgivning i forbindelse med badeværelser

 • Der skal være et fald mod gulvafløb på min. 1.5%.
 • Fliserne pålægges og opsættes. Minimumhøjde for fliser på vægge er 2,30 m samt 0.5 m om håndvasken.
 • Evt. lette vægge anbefales at der anvendes min. 15 mm wediplader.
 • Alle fuger mellem gulv og vægge og mellem tilstødende vægge og omkring afløb fuges med elastisk fugemasse.
 • By- og Byg anvisning nr. 200 skal overholdes.

Daglig vedligeholdelse af badeværelset.

Korrekt brug og vedligehold af vådrum reducerer nedbrydning af materialer og konstruktioner og forlænger dermed levetiden.

 •  Våde overflader aftørres og der luftes godt ud efter badning for at nedsætte fugtbelastningen af rummet.
 • Korrekt rengøring og vedligehold af gulvbelægninger, vægbeklædninger og overfladebehandlinger af installationer og inventar.
 • Udluftningskanaler må aldrig lukkes. Der er permanent behov for ventilation for at fjerne tilbageværende fugt i badeforhæng, håndklæder m.v.
 • Gulvafløbet renses jævnligt.
 • Der må intet fastsættes i vægge omkring bruseren og/eller badekar, da dette ødelægge vådrumsmembranen. Evt. kan kroge m.v. limes fast.

Man skal altid være opmærksom på følgende:

 • Revnedannelser i gulv- og vægoverflader, som indikerer, at der er bevægelser i underlaget.
 • Skimmelbegroning, som er et tegn på utilstrækkelig ventilation/udluftning, og som kan udgøre en helbredsrisiko.
 • Løse armaturer og øvrige installationsgenstande, som kan medføre vandindtrængning i konstruktionerne.
 • Revnede, utætte eller løse fuger, hvor der kan ske vandindtrængning.

Badeværelse-brusniche-427x640