Understøbning af fundament på etageejendom

Udgravning af kælder

FRIGIV FLERE M2 VED AT GRAVE NED

Skal i fortage en udgravning af kælder og derved udfører en understøbning af ejendommens fundamenter, er der potentielle kvadratmeter at hente. Derfor er der en stigende tendens til at flere, er begyndt at udgrave deres kælder, så der opnås en fornuftig frihøjde mellem loft og gulv.

Manglende-understøtning-af-fundament-441x702

 

UDGRAVNING

Udgravning af kælder kan selvfølgelig godt lade sig gøre, men det skal gøres med omtanke. Der er set flere eksempler, hvor entreprenører har været lidt for ivrige med at komme i gang med projekterne. Dette har resulteret i alvorlige konsekvenser, blandt andet er det set, at huse er styrtet sammen på grund af manglende afstivning af konstruktionerne.

 

UNDERSTØBNING AF FUNDAMENT

nedgravning af kælder, fundamenter, dræn

Det er vigtigt, at der foretages en række undersøgelser inden arbejdet påbegyndes. Jordtype og -art bestemmes, dybden til underkanten af de eksisterende fundamenter samt vandspejlniveauet fastlægges.

Hvis det viser sig, hvilket det ofte gør, at underkanten af de eksisterende fundamenter ligger for højt op i forhold til den ønskede udgravningsdybde – skal man til at understøbe fundamenterne.

Det er vigtigt at have kontakt til et rådgivende ingeniørfirma, der udarbejder projektet for, hvordan understøbningen af fundamenterne skal udføres. Dette gøres via  statiske beregninger og tekniske tegninger. Ingeniørfirmaet skal anvise og beskrive arbejdsgangen for understøbningen, samt hvilket materiale den skal udføres i. Endvidere skal der beskrives hvordan konstruktionen skal understøttes, og i hvilket dybe/højde (kote) fundamenterne føres til mv. Når fundamenterne er understøbt og betonen hærdet, kan udgravningen af kælderen udføres med omhu.

 

ETABLERING AF OMFANGSDRÆN

nedgravning-af-kældre

I forbindelse med udgravning af kælder, er det en god ide at etablere et omfangsdræn for

at holde kældervægge tørre. Det er vigtigt at pointere, at det tager ½- 2 år før kældervæggene er tørre, dette er gældende, hvis der ikke er andre årsager til opfugtning af væggene, som f.eks. opstigende grundfugt.

I forbindelse med etablering af omfangsdrænet skal normen DS 436 ”Norm for dræning af bygværker” overholdes. Det vil sige, at det er nødvendigt at indhente de nødvendige godkendelser, fra myndighederne i den pågældende kommune. De nye regler foreskriver, at vandet skal holdes på egen grund. Det medfører, at omfangsdrænet ikke må tilsluttes det offentlige kloaksystem, men skal f.eks. kobles på faskine.

 

PROCES:

 • UDGRAVNING – Kælderens ydervæg graves fri fra terrænet til en dybde på 30 cm under den konstruktion, der ønskes drænet. Dog aldrig dybere end 20 cm over fundamentets underkant.
 • RENSES – Ydervæggen renses og evt. huller og utætheder repareres med “vandtæt” specialmørtel.
 • PLADER – Tykke profilerede plastplader eller drænplader sættes udvendigt på kælderydervæggen.
 • ISOLERING – Trykfast isolering sættes op.
 • FIBERDUG – Der afsluttes med en fiberdug på den side af isoleringen, der vender ud mod terrænet.
 • AFSLUTNING – Toppen af isoleringen, afsluttes med et afdækningsprofil – helst i zink.
 • DRÆNRØR – Drænrør lægges ud i bunden af udgravningen.
 • DRÆNRØR – Drænrør “pakkes” med filterdug.
 • DRÆNETFYLD – Udgravningen fyldes med drænende fyld, f.eks. sand eller grus.
 • MULDJORD – Øverste lag fyldes med muldjord.
 • TERRÆNFALD – Terrænet langs med facaden reetableres med fald, væk fra facaden.

Det er relevant at nævne her, vigtigheden i at involverer et rådgivende ingeniørfirma til at beskrive det mere nøjagtige forløb, og ikke mindst konstruktionsopbygning af den pågældende konstruktion, der ønskes drænet.

 

ART-TEK SOM JERES FORTRUKNE RÅDGIVER

Hos ART-TEK har vi ekspertisen og erfaringen til at gå ind i det enkelte projekt og analysere forholdende. Vi kan stå for udarbejdelse af projektmateriale i forbindelse med udgravning af kælder samt understøbning af fundamenterne, til både enfamilieshuse samt større kældere i etageejendomme.

 

Vil I vide mere, er I velkomme til at kontakte os på tlf.: +45 2617 1919 eller på tilbud@ART-TEK.dk.

Denne side er anmeldt af: Ab Erik Ejgod. Rating 5/5