ART-TEK udfører renovering af facader i København og på Frederiksberg

FACADERENOVERING I KØBENHAVN

FACADEN – DEN ARKITEKTONISKE KLIMASKÆRM

Facaderne er de bygningsdele, der påvirkes mest af udeklimaet, næst efter taget. Facaderne udsættes ikke kun for vind og vejr, men påvirkes også af luftforurening (CO2), vintersaltning mv. Alt dette bevirker at facadernes materialer konstant nedbrydes, og en facaderenovering er nødvendig når revner og skader bliver for udpræget.

Når foreningen igangsætter en facaderenovering, er god rådgivning og faglig viden en forudsætning for et godt resultat og lang holdbarhed. Facadens skader, samt de materialer den oprindelig er opført med, skal undersøges og dokumenteres. Der stilles store krav til materialevalg, opbygning og udførelse af samme. For det er ikke lige meget hvilke materialer ejendommens facade renoveres med, hvis den skal kunne modstå klimaet mange år frem.

ART-TEK har fungeret som bygherrerådgiver på adskillige bygge- og renoveringsprojekter i både større og mindre skala i hele København. Vi yder rådgivning ift. hvilke muligheder der er for jeres ejendom, og udarbejder efterfølgende et fyldestgørende projektmateriale.

Vi sikrer vores kunder en klar dialog og procesplan, og trækker på vores stabile samarbejdspartnere, som vi har et langvarigt og godt forhold til. Alt dette er med til at sikre gennemførelsen af jeres projekt til den aftalte tid, pris og kvalitet.

Læs vores nedenstående artikel, der beskriver beslutningsgrundlaget og processen ved en facaderenovering. Du kan også se vores forskellige referencer og blive klogere på vores ydelser samt processer.

 

IGANGSÆTTELSE AF ET FACADEPROJEKT

Når foreningen beslutter at igangsætte en facaderenovering, sker det ofte på baggrund af vedvarende nedbrydning og/eller skader på eksisterende murværk eller træ, såsom revnedannelse, svamp m.m.

Renoveringen er typisk anført som et punkt i foreningens vedligeholdelses- og budgetplan – en budgetplan der løber over 5-10 eller 15 år. Her har en byggeteknisk rådgiver gennemgået ejendommens vedligeholdelsesmæssige stand, og vurderet at facaden skal renoveres. Dette lægges ind i foreningens budgetplan som ”facaderenovering” med en prioriteret rækkefølge af de vedligeholdelsesopgaver ejendommen har.

 

Typiske skader i facaden:

  • Murstensfacader – Revner i konstruktionen, mørtel i furene er smuldret væk, nedbrudte mursten eller hussvamp.
  • Betonfacader – Revner i konstruktionen, mens overfladen også kan smuldre eller skalle af.
  • Energioptimering – Isolering af facade

 

HENSYN OG FORHOLD

Ved en facaderenovering, er der altid nogle forhold, man skal tage hensyn til:

1. De arkitektoniske forhold – hvordan skal løsningen se ud?
2. Hvilke materialer er brugt – sandsten, mursten, beton, træ mv.?
3. Myndighedsbehandling – Hvilke lokalplaner eller lovmæssige krav foreligger?

Bemærk – myndighederne skal ansøges om byggetilladelse eller dispensation, ved synlige ændringer på facaden eller ved energioptimering.

 

ÆSTETIK OG MATERIALEVALG

Facaden er en udsat bygningsdel, og derfor stilles der særlige krav til materialer – som udgangspunkt er tommelfingerreglen, at der renoveres med de samme materialer som de oprindeligt er opført i.

 

PLANLÆGNING OG DIALOG

Når beslutningen er taget, udarbejdes et byggeprogram. Et byggeprogram er en koordineret sammenfatning af bygherrens krav og ønsker til byggeriet og byggeprocessen. Det er bygherren der udarbejder byggeprogrammet.

Som bygherre kommer man langt, hvis man sørger for at etablere en konstruktiv og åben dialog med både rådgiver og myndigheder. Et facadeprojekt kan rumme udfordringer; fx vedrørende arkitektur, myndighedskrav, beslutning, tilrettelægning samt byggetekniske forhold. Derfor klæder vi bygherren på til at træffe velovervejede og langsigtede beslutninger, der er afstemt i forhold til byggeprogrammet, og som sikrer at vi kommer sikkert i mål – sammen.

 

REALISERING AF PROJEKTET

Det er vigtigt, at jeres projekt får den rigtige start. Hos ART-TEK sikrer vi, at I får defineret og afgrænset projektet fra starten. Vi agerer som din samarbejdspartner, der indgår i en løbende dialog under hele projektforløbet og som fokuserer på at mål og ønsker bliver holdt inden for den økonomiramme og mulighed jeres ejendom har.

 

CASESTORY

Facaderenovering

EF KRUSÅGADE 32 / INGERLEVSGADE 110

Hos EF Krusågade 32 / Ingerlevsgade 110, har ART-TEK bistået med bygherrerådgivning i forbindelse med renovering af ejendommens facader, hvor facaderne havde større revner. Revner i facaden kan tyde på bevægelse i jordbunden – det har derfor været nødvendigt med en undersøgelse, for at finde ud af om revnerne stadig er i bevægelse. I nogle tilfælde opsættes små sensorer, der registrer den pågældende revnen over en periode af tid for måling af bevægelser. Dette er noget vi kan bruge i det videre materialevalg samt udførelse ved selve renoveringen.

ART-TEK har ydet bygherrerådgivning og vi har bistået med projektering, færdiggørelse samt økonomiopfølgning som afleveringsforretning og byggeregnskab. Foreningen har i anden sammenhæng bedt ART-TEK om at ansøge om byfornyelsesmidler til renovering af facader, samt udskiftning af vinduer. Dette med et resultat af positivt tilsagn om støtte i form af byfornyelsesmidler.

 

Læs hele projektet herEF KRUSÅGADE 32 / INGERLEVSGADE 110

 

REALISERING I PROCESFASER

Som bygherrerådgiver sørger vi for at jeres byggeprojekt følger en helt fast projektplan der sikrer, at projektet bliver realiseret inden for den aftalte tid, pris og kvalitet. Procesplanen er opdelt i to faser: FASE 1 ”Projektering” og FASE 2 ”Udførelse”. De to faser sikrer, at et projekt bliver belyst fra flere vinkler og munder ud i et bygbart resultat, der igen sikrer at projektet realiseres.

FASE 1 – PROJEKTERING

  • Registrering
  • Projektforslag
  • Myndighedsprojekt
  • Udbudsprojekt og entreprisekontrakt

I FASE 1 skal projektet defineres. Der skal søges om byggetilladelse og alle statiske beregninger og tekniske tegninger udføres som grundlag. Dette er for at kunne indhente tilbud fra forskellige leverandører, så budget og entreprisekontrakt kan klarlægges og projektet klargøres til FASE 2.

 

FASE 2 – UDFØRESEL

  • Udførelsesprojekt
  • Byggeledelse
  • Aflevering

I FASE 2 skal projektet udføres. Der afholdes løbende informations- og statusmøder, samt opfølgning af det arbejde der udføres på baggrund af det tekniske materiale fra FASE 1.

Vil du læse mere om vores projektforløb – så læs mere her: PROJEKTFORLØB

 

ART-TEK SOM JERES FORETRUKNE RÅDGIVER

Står I og skal i gang med et renoverings- eller større byggeprojekt? Så kan ART-TEK rådgive jer i henhold til hvilke muligheder der er for jeres ejendom, og udarbejde efterfølgende projektmateriale.

 

Ønsker I at vide mere, er I velkommen til at kontakte os på tlf.: +45 26171919 eller skrive til tilbud@ART-TEK.dk

Denne side er anmeldt af: Ab Erik Ejgod. Rating 5/5