Udskiftning af tag og etablering af kviste

UDSKIFTNING AF TAG

HUSETS 5. FACADE

Taget betegnes ofte som husets 5. facade. Tagkonstruktionen er en væsentlig del af bygningens klimaskærm og som regel den bygningsdel, der er hårdest påvirket af udeklimaet.
Her stilles der store krav til materialevalg, opbygning og udførelse af tagkonstruktionen – Udskiftning af ejendommens gamle tag vigtig, hvis den er nedbrudt.

Ønsker I at udskifte ejendommens gamle tag, kan ART-TEK hjælpe. Vi yder rådgivning ift. hvilke muligheder der er for jeres ejendom, og udarbejder efterfølgende et fyldestgørende projektmateriale.

Nedenstående artikel beskriver processen og beslutningsgrundlaget ifm. udskiftning af tag.

 

BESLUTNINGSGRUNDLAG
Når en forening vælger at udskifte ejendommens gamle tag, kan det være på baggrund af en eksisterende vedligeholdelses- og budgetplan der typisk løber over fx 5-10 år. Her har en byggerådgiver gennemgået ejendommens vedligeholdelsesmæssige stand, og vurderet at taget skal skiftes. Dette lægges ind som ”tagudskiftning” i foreningens budgetplan, så en opsparing kan gå i gang.

Medmindre der er andre forhold der gør sig gældende, såsom skader i konstruktionen eller tagdækningen, – eller et akut behov for energioptimering, – så vil der typisk gå nogle år før en enlige igangsættelse af tagprojektet.

 • Skader i tagkonstruktionen – Ombyg eller etablering af ny tagkonstruktion.
  Skader kan opstå som svamp, råd eller insektangreb fra fx borebiller
 • Skader på eksisterende tagdækning – Udskiftning af gammel tagdækning.
  Gammel tagdækning udskiftes til nyt, i tilsvarende materialer med det eksisterende
 • Energioptimering – Efterisolering af eksisterende tag eller isolering af nyt.
  En efterisolering kræver plads og kan bevirke at taget må hæves over taglinje i lokalplanen

 

HENSYN OG FORHOLD:
Ved udskiftning af taget, er der altid nogle forhold, man skal tage hensyn til:

 • De arkitektoniske forhold – hvordan kan løsningen se ud?
 • Hvilke tagformer er udgangspunktet for ejendommen – Begrænsninger eller hensyn?
 • Myndighedsbehandling – Hvilke lokalplaner eller lovmæssige krav forligger?

Bemærk – myndighederne skal ansøges om byggetilladelse eller dispensation, ved ændring af tagformen eller andre synlige ændringer på taget fx hvis taget hæves over taglinje.

 

ÆSTETIK OG MATERIALEVALG
Taget er ejendommens mest udsatte bygningsdel, og derfor stilles der særlige krav til tæthed og holdbarhed. Taget er dog også en stor del af ejendommens arkitektoniske udseende, dog det kan være en udfordring at få æstetik og byggeteknik, til at gå op i en højre enhed. Det er dog stadigvæk tagtypen, der er den dikterende faktor for tagdækningen.

 

TAGTYPER:
Rejst tag – Teglsten, betontegl, skiferplader, tagpap, zink eller kobber mfl.

Fladt tag – Tagpap, zink eller kobber. Teglsten, betontegl, skiferplader eller tagplader, kan udføres med lav taghældning, men det er dog en forudsætning, at vandet afledes forsvarligt ved fx tagrende eller tagbrønde.

 

TAGKONSTRUKTION
Tagkonstruktionen udføres med spær af træ, stål eller præfabrikerede tagelementer, alt efter om ejendommen er en ældre eller nyere bygning.

Spærene udgør tagformen og udføres på baggrund af den funktion taget skal yde. De mest udbredte tagformer er; Saddeltag, Mansardtag og Københavnertag. Ved etablering af en ny tagkonstruktion er det et lovkrav at taget skal isoleres.

 

PLANLÆGNING OG DIALOG
Når beslutningen er taget, udarbejdes et byggeprogram. Et byggeprogram er en koordineret sammenfatning af bygherrens krav og ønsker til byggeriet og byggeprocessen. Det er rådgiveren, der i samarbejde med bygherren udarbejder byggeprogrammet.

Som bygherre, kommer man langt, hvis man sørger for at etablere en konstruktiv og åben dialog med både rådgiver og myndighed. Et tagprojekt kan rumme udfordringer; fx vedrørende arkitektur, myndighedskrav, beslutning, tilrettelægning samt byggetekniske forhold.

 

REALISERING AF PROJEKTET
Når tagprojektet skal realiseres, er der to faser i projektet;

FASE 1 – PROJEKTERING
• Registrering
• Projektforslag
• Myndighedsprojekt
• Udbudsprojekt

Her skal projektet defineres. Der skal søges om byggetilladelse og alle statiske beregninger og tekniske tegninger udføres som grundlag, dette er for at kunne indhente tilbud fra forskellige leverandører, så budget kan klarlægges. Dette danner grundlag for FASE 2.

 

FASE 2 – UDFØRESEL
• Udførelsesprojekt
• Byggeledelse
• Aflevering

Her skal projektet udføres, og der afholdes løbende informations- og statusmøder, samt opfølgning af det arbejde, der udføres på baggrund af det tekniske materiale fra FASE 1.

 

PROJEKTFORLØB
Læs mere om vores projektforløb her – PROJEKTFORLØB

 

ART-TEK SOM JERES FORTRUKNE RÅDGIVER
Ønsker I skifte det gamle tag, kan ART-TEK rådgive jer iht. hvilke muligheder, der er for jeres ejendom og udarbejde efterfølgende projektmateriale.

Vi har ekspertisen og erfaringen til at påtage os rollen som både Bygherrerådgiver eller agere Rådgiver på allerede i gangværende projekter.

Ønsker I at vide mere, er I velkommen til at kontakte os på tlf.: +45 26171919 eller skrive til tilbud@ART-TEK.dk

Denne side er anmeldt af: Ab Erik Ejgod. Rating 5/5