Energioptimering af boligforeninger

VARMETABSRAMME ELLER ENERGIRAMME

HVAD ER HVAD?

Er du igang med at bygge nyt, bygge til eller måske igang med at lave en total ombygning, er det et lovkrav, at der skal foreligge energiberegninger for at kunne indhente en byggetilladelse. Men hvornår skal der udarbejdes varmetabsramme eller energiramme? Det forsøger vi at svare på i nedenstående artikel.

 

U-VÆRDI

Både i energirammen og i varmetabsrammen indgår u-værdien. u-værdi. U-værdierne er bestemt i bygningsreglementet BR18, hvor u-værdien til de enkelte bygningsdele er anført. U-værdien må gerne være lavere, men som udgangspunkt ikke højere. Dog er det muligt at kompensere for en høj u-værdi for en bygningsdel, ved at lade u-værdien for en eller flere andre bygningsdele være lavere. Der er dog en maksimumgrænse for, hvor høj en u-værdi må være for de enkelte bygningsdele.

U-værdien er et udtryk for, hvor meget varme, målt i watt, der strømmer gennem en bygningsdel på 1 m² med en temperaturforskel på hver side af bygningsdelen på 1 °C . Eksempelvis betyder en u-værdi på 0,2 W/m²/ºC, at der er et energitab gennem bygningsdelen på 0,2 watt pr. m² (kvadratmeter) pr. ºC (grad celcius). Man ganger så u-værdien med bygningsdelens areal og temperturforskellen på hver side af bygningsdelen, på den koldeste dag/nat på året, hvilket er bestemt til at være -12 °C udenfor og 20 °C indenfor, altså en samlet temperaturforskel på 32 °C.

U-værdierne pr bygningsdel

 

ENERGIRAMME

BR18 foreskriver, at der i forbindelse med opførelse af et nyt hus skal udføres en energiramme, der viser at bygningen opfylder de krav til energiforbrug, der er til nye bygninger. I energirammen indregnes bygningsdelenes u-værdier, ventilationstab (opvarmning af udeluft), skygger, solindfald, verdenshjørner og opvarmningsform.

Energirammen beregner den energi, der skal bruges til at varme huset op i et år angivet i kWh (kilowatttimer) pr. m² pr. år. Kravet er vanskeligt at overholde og kan kun opfyldes ved delvis eller fuld varme med alternativ energi som varmepumpe, solceller, solfangere eller vindmøller.

Når bygningen er færdig skal der udføres et energimærke. Energirammen sendes til en energikonsulent, der på baggrund af energirammen udarbejder et energimærke.

Energimærket er ikke et udtryk for hvordan huset er isoleret, men et udtryk for hvor meget CO2, der udledes. Et dårligt isoleret hus kan få et fint energimærke ved anvendelse af alternativ energi. Men et godt isoleret hus har noget lettere ved at få et godt energimærke.

Bygning med solceller

 

VARMETABSRAMME

Hvis der udføres en tilbygning til et eksisterende hus, kan der ikke udføres en samlet energiramme for bygningen, der opfylder kravene, medmindre det eksisterende hus er meget nyt. Der udføres i stedet en varmetabsberegning for tilbygningen alene, der skal overholde kravene i BR18. Også i varmetabsrammen beregner man opvarmning af udeluft i forbindelse med ventilation.

I varmetabsrammen udføres der således 2 beregninger. En med de aktuelle værdier og en med værdierne fra BR18 og det samlede aktuelle varmetab må ikke være større end tabet regnet efter BR18.

Varmetabsrammen er således en kontrol af det aktuelle varmetab sammenholdt med varmetabet efter BR18’s regler.

Varmetabet med tillæg af produktion af varmt vand anvendes til at vælge størrelsen af den kedel, fjernvarmeinstallation, varmepumpe eller hvad man nu ønsker, der skal varme huset op. Varmetabet benyttes også til at finde størrelsen på de radiatorer eller gulvvarmeanlæg, der skal til for at få en god temperatur i bygningen. Dette gælder både nye bygninger og tilbygninger til eksisterende.

ART-TEK SOM JERES FORTRUKNE RÅDGIVER

Hos ART-TEK har vi ekspertisen og erfaringen til at gå ind i det enkelte projekt og analysere forholdende.

Vil I vide mere, er I velkomme til at kontakte os på tlf.: +45 2617 1919 eller på tilbud@ART-TEK.dk.

Denne side er anmeldt af: Ab Erik Ejgod. Rating 5/5